Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez premiera w expose.
Projekt dotyczy zmian w zakresie preferencji podatkowych, takich jak: uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób uzyskujących przychody z praw autorskich i z praw pokrewnych, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci.
Uprawnienie do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest przywilejem z którego korzystają podatnicy, których praca chroniona jest prawami autorskimi i pokrewnymi. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) koszty uzyskania przychodów uzyskanych przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych wynoszą 50%, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Podatnik korzystający z tego uprawnienia może w ramach stosunku pracy stosować zarówno kwotowe koszty uzyskania przychodów, jak i 50% koszty uzyskania przychodów. W projekcie zaproponowano wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 1/2 kwoty podstawy opodatkowania określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 42.764 zł. Podatnik nadal będzie miał prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.
Drugą z zapowiadanych zmian jest likwidacja ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Resort finansów zakłada, że likwidacja ulgi wpłynie na wzrost dochodów sektora finansów publicznych w kwocie 424 mln zł.
Trzecia z proponowanych zmian dotyczy ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Zasadniczym celem jest ograniczenie ulgi dla podatników posiadających jedno dziecko, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne przekracza 85.528 zł oraz podwyższenie o 50% kwoty ulgi na trzecie i każde następne dziecko. A zatem ulga nie będzie przysługiwała w przypadku gdy podatnik niepozostający w związku małżeńskim posiada jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie i uzyskuje dochód przekraczający kwotę 85.528 zł. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim dla ustalenia prawa do odliczenia będą brane pod uwagę dochody każdego z małżonków. Łączy dochód przekraczający 85.528 zł skutkować będzie brakiem ulgi. Prawo do odliczenia ulgi pozostaje bez zmian w stosunku do podatników posiadających dwoje dzieci, natomiast podatnicy posiadający troje i więcej dzieci dostaną ulgę o 50% wyższą. Kwota ulgi na trzecie i każde następne dziecko wyniesie miesięczne 139,01 zł, a rocznie 1.668,12 zł.
Wprowadzenie zaproponowanych w projekcie zmian ma zasilić budżet państwowy o dodatkowe 746 mln zł w 2014 roku.
Resort finansów zakłada, że powyższe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Data publikacji: 2 marca 2012 r.