Zmiana zasady określania właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

 
Od 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Właściwość ta będzie ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce zamieszkania.
Według przepisów obowiązujących do końca 2015 r. właściwość organów podatkowych co do zasady określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tylko w przypadku, gdy czynności te wykonywane są na terytorium objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jak poinformował resort finansów, w związku ze zmianą art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzoną nowelizacją z 10 września 2015 r. Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, właściwość organów podatkowych będzie co do zasady ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, oraz ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.
Zmianą od 1 stycznia 2016 r. objęci zostaną tzw. krajowi podatnicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania. Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu. W związku z tą zmianą podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.
Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą , w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie. Natomiast postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 r., podlegają załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych przed 1 stycznia 2016 r. Również we właściwości tych naczelników pozostają zwroty podatku od towarów i usług niedokonane przed 1 stycznia 2016 r., a wynikające z deklaracji złożonych przed tym dniem.
W przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych i przyjętych przed 1 lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia dla organu skarbowego, podatnicy mają obowiązek dostosowania kaucji gwarancyjnych złożonych w tych formach do wymogów określonych w art. 105b ust. 3b-3f ustawy o VAT (jeżeli w okresie 1 lipca 2015 r. – 1 stycznia 2016 r. nie dokonali już takiego dostosowania). Podmioty, którym zmienia się właściwość 1 stycznia 2016 r., mają czas na dostosowanie się do nowych wymogów do 1 kwietnia 2016 r., pod rygorem usunięcia następnego dnia roboczego z wykazu.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 11 grudnia 2015 r.
Data publikacji: 11 grudnia 2015 r.