Nowe rachunki bankowe urzędów skarbowych

Zgodnie z informacją resortu finansów, od 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn i zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
Minister finansów rozporządzeniem z 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych z tytułu płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).
W związku z powyższym, wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych został rozszerzony o nowe numery rachunków bankowych do obsługi wyżej wymienionych tytułów płatności. Zostały one określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 7 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. MF poz. 86).
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 10 grudnia 2015 r.
Data publikacji: 10 grudnia 2015 r.