Za opóźniony podatek wyższe odsetki

Zwiększenie stawki odsetek za zwłokę oraz wprowadzenie dolnej granicy stawki odsetek przewiduje nowelizacja Ordynacji podatkowej, którą przyjęli posłowie.

Jeszcze w tym roku wzrośnie stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Sejm uchwalił rządową nowelizację Ordynacji podatkowej, która zwiększa dolegliwości finansowe dla podatników, którzy nie wykonują terminowo swoich zobowiązań podatkowych. Po zmianach stawka będzie stanowiła sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego (tyle wynosi obecna stawka) i 2%, przy czym dolna granica stawki odsetek nie będzie mogła być niższa niż 8%. Zmiana ma dyscyplinować podatników do regulowania w pierwszej kolejności należności publicznoprawnych. Nowelizacja reguluje ponadto tryb składania korekty i wniosku o zwrot VAT przez wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 80/08). Wprowadza też zmiany w zasadach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną.

Źródło: Gazeta Prawna, 9 sierpnia 2010 r.