Za brak ogłoszenia sprawozdania grozi kara

Za niezłożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia grożą sankcje w postaci grzywny albo kary ograniczenia wolności. Ustawa o rachunkowości nie określa się wysokości kar, ale może je wymierzyć sąd.
Według art. 79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta, do ogłoszenia w Monitorze Polskim B podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Sprawy, o których mowa w art. 79 u.o.r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) rozpatruje się w trybie uproszczonym. Oskarżenie może być wniesione przez policję, urzędy skarbowe i inspektorów kontroli skarbowej na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019 z późn. zm.). Oczywiści każda osoba może powiadomić np. policję o dokonaniu przestępstwa, związanego z brakiem ogłoszenia sprawozdania finansowego.
Waldemar Gos
Vademecum Głównego Księgowego
44057
Data publikacji: 25 czerwca 2012 r.