Z dniem 19 maja wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 19 maja wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza “pakiet” ułatwień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowe przepisy ograniczają przede wszystkim liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona została także możliwość “rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Nowelizacja pozwoli również na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin mogą już samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców. Wprowadzony został także automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.

Dodatkowo, do katalogu danych kontaktowych podlegających wpisowi dodany został numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy oraz dodatkowe informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. O ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca.

Aby wyeliminować zakładanie fikcyjnych firm, wprowadzono obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości podlegających wpisowi do CEIDG. Tytułu tego nie dołącza się do wniosku o wpis do CEIDG, natomiast trzeba go przedstawić organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. Jego niedostarczenie spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.

Nowe przepisy uporządkowały również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 19 maja 2016 r.

Data publikacji: 19 maja 2016 r.