Nowy limit transakcji gotówkowych od 01-01-2017 roku – nowe przepisy czekają tylko na podpis Prezydenta

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja obniża wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego – z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ponadto, nowelizacja zawiera rozwiązania podatkowe, które mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc z pominięciem rachunku bankowego. Wprowadzone zostały sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku realizacji płatności bezgotówkowych powyżej dozwolonego limitu. Przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za transakcję powyżej 15 tys. zł, nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów, albo będzie musiał zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania.

Celem zmian jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego jako bezpieczniejszego, a tym samym zwiększenie przejrzystości obrotu gospodarczego. Nowe przepisy umożliwią uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami – będą korzystne dla tych, którzy prawidłowo ewidencjonują swoje dochody, czyli nie prowadzą działalności w tzw. szarej strefie. Zmiany powinny ułatwić również kontrolę skarbową przepływów finansowych, a tym samym usprawnić proces opodatkowania dochodów oraz właściwego rejestrowania obrotu dla potrzeb VAT.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowy limit wartości transakcji dotyczyć ma transakcji zawartych po dniu wejścia w życie ustawy. Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodu objąć mają płatności dokonywane od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r., z tym że w przypadku płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy – tylko w przypadku transakcji nie przekraczających limitu z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast regulacje związane z korektą nie znajdą zastosowania do płatności dotyczących kosztów już zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu przed dniem wejścia w życie ustawy.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK