Wzór umowy o pracę zmieni się 22 lutego 2016 r.

Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać 22 lutego 2016 r. Został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. poz. 2005).
Zmiana wzoru stała się konieczna z uwagi na zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie właśnie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja likwiduje umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji zostało również zmienione pod kątem drugiej dużej nowelizacji kodeksu pracy, która wchodzi w życie 2 stycznia 2016 r. i dotyczy zmian w uprawnieniach rodzicielskich. W związku z tym określono, iż dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego powinny znajdować się w części B akt osobowych. Podobnie dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego.
Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r., natomiast zmiany dotyczące przechowywania dokumentów związanych z korzystaniem z ww. urlopów wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 grudnia 2015 r.
Data publikacji: 4 grudnia 2015 r.