Wybór ryczałtu pozbawia prawa do wspólnego PIT

Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli jedno z nich wybrało opodatkowanie działalności ryczałtem, nawet gdy nie uzyskało faktycznie przychodu.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli chociażby do jednego z nich mają zastosowanie regulacje dotyczące opodatkowania 19% stawką liniową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem ryczałtu od najmu poza działalnością gospodarczą) albo podatkiem tonażowym. Nie ma przy tym znaczenia, czy opodatkowana ryczałtem działalność przyniosła jakiekolwiek przychody. Eksperci wskazują, że wybór formy opodatkowania dokonany w jednym roku podatkowym jest ważny również w następnych latach, jeżeli podatnik nie zmieni swojej decyzji – zmiana zawsze powinna być dokonana do 20 stycznia roku, którego ma dotyczyć. Sytuacja, w której podatnik nie uzyskał w ogóle dochodu z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie daje mu automatycznie prawa do korzystania z rozliczenia małżeńskiego.

Źródło: Gazeta Prawna, 26 marca 2010 r.