Dowóz pracownika do pracy a przychód

Czy organizowanie pracownikom przejazdu przez płatnika wynajętymi autokarami na trasie do pracy i z pracy (do miejsca zamieszkania pracowników) jest dla tych pracowników przychodem ze stosunku pracy ( tytułu świadczeń nieodpłatnych ) i czy w związku z tym płatnik winien doliczyć wartość tego świadczenia do wynagrodzenia za pracę pracowników i pobrać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 2 marca 2010 r. – odpowiadając na powyższe pytanie orzekł, że sama możliwość skorzystania z transportu oferowanego przez pracodawcę nie stanowi nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy pracowników. Jak z powyższego wynika świadczenia dla pracowników nie zawsze są ich przychodem. Nie należy, więc uznać za przychód pracownika kosztu świadczenia przewozu pracownika do miejsca i z miejsca pracy.
Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 23 marca 2010 r.