Więcej zwolnień z PIT dla pracowników

Zwolnienie podatkowe obejmie pomoc finansową od pracodawcy.
Świadczenia pieniężne od pracodawcy finansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych nie będą podlegały opodatkowaniu do wysokości 380 zł. W ramach tego limitu, tak jak obecnie, zwolnione będą również świadczenia rzeczowe z wyjątkiem bonów i talonów. Prezydent podpisał ustawy opracowane w ramach tzw. rządowego pakietu antykryzysowego, zakładające korzystne zmiany podatkowe: nowelizację ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. oraz ustawę z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Pierwsza z nich reguluje korzystne zmiany podatkowe dla pracowników, druga dla pracodawców. Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza także nowe zwolnienie podatkowe dla zapomóg związkowych. Obejmie ono zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.
31 lipca 2009