Wartość bonów jest opodatkowanym przychodem

Równowartość bonów dla pracownika podlega doliczeniu do przychodów ze stosunku pracy i opodatkowaniu PIT.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych oraz otrzymanych w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Ustawodawca zastrzega jednak, że świadczeniami rzeczowymi w tym przypadku nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Bez względu na źródło finansowania bonów pracodawca zobowiązany jest doliczyć ich wartość do przychodów pracownika i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. W ocenie organów skarbowych nie podlegają natomiast opodatkowaniu bony wydawane byłym pracownikom – emerytom i rencistom (21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT). W takim bowiem przypadku organy uznają, że bony wypełniają warunki świadczenia rzeczowego, a ich równowartość podlega zwolnieniu z opodatkowania do wysokości 2280 zł. Dodatkowo eksperci wskazują na propozycje zmian legislacyjnych, zgodnie z którymi zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT dotyczyłoby również bonów pracowniczych. Przyjęcie proponowanych zmian oznaczałoby powrót do sytuacji sprzed 1 stycznia 2004 r., kiedy wydawane bony podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego.
Źródło: Gazeta Prawna, 5 listopada 2010 r.