W 2011 roku więcej podatników przejdzie z ksiąg podatkowych na rachunkowe

Jeśli przychody netto osób fizycznych w 2011 roku przekroczą 4784 400 zł, przedsiębiorcy tacy będą musieli prowadzić księgi rachunkowe.
Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się nie tylko do osób prawnych, ale także do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, wówczas gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro 30 września 2010 r. wynosił 3,9870 zł. Limit w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wynosi zatem 4784 400 zł (1,2 mln euro x 3,9870 zł). W stosunku do roku poprzedniego limit ten się obniżył. Wynosił on 5067 120 zł. Oznacza to, że w roku 2011 więcej podatników będzie miało obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. Podatnik nie ma możliwości uniknięcia wprowadzenia zasad ewidencjonowania według przepisów ustawy o rachunkowości, gdy przekroczy wskazany limit. Gdy tak się stanie, musi on z dniem 1 stycznia roku następnego zaprowadzić nowe ewidencje. Co ważne limit 1,2 mln euro obowiązuje na każdy rok odrębnie. Może się więc zdarzyć, że ze względu na wahania kursu euro bądź też spadek obrotów, w roku kolejnym podatnik ponownie będzie mógł prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie ma jednak takiego przymusu.
Źródło: Gazeta Prawna, 9 grudnia 2010 r.
Data publikacji: 9 grudnia 2010 r.