Ustawa deregulacyjna została podpisana i opublikowana

W piątek 30 listopada Prezydent podpisał ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, którą w czwartek uchwalił Senat. Tego samego dnia ustawa została również opublikowana.

Celem wprowadzanych zmian jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami. Ustawa wprowadza uproszczenia w systemie podatkowym oraz przepisy zwiększające pewność działania przedsiębiorców dzięki jawności interpretacji wydawanych przez organy publiczne.

W zakresie PIT i CIT zmiany dotyczą zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podatnik nie wywiązuje się z ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec kontrahentów oraz zasad opodatkowania stron umowy leasingu.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zmiany obejmują dwa zasadnicze zagadnienia tj. rozliczanie podatku przez podatników korzystających z metody kasowej oraz tzw. ulgi na złe długi.

Wśród zmian w Ordynacji podatkowej można wskazać na: instytucję ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy, zmiany w zakresie praw i obowiązków podmiotów przekształconych, tzw. wymiaru uzupełniającego, a także wprowadzenie możliwości zabezpieczenia kredytu bankowego środkami pieniężnymi z tytułu prawa do zwrotu podatku od towarów i usług.

W ustawie znajduje się również blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.prezydent.pl, www.rcl.gov.pl, stan z dnia 3 grudnia 2012 r.