Tworzenie przyzakładowych przedszkoli będzie korzystne podatkowo

Resort finansów przypomniał, że 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych, która wprowadza rozwiązania podatkowe skierowane do pracodawców tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce lub przedszkola, albo wspierających pracowników w zapewnieniu dziecku opieki w innej formie.
Zgodnie z nowymi regulacjami, przewidzianymi w ustawie z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pracodawcy tworzący zakładowy żłobek, klub dziecięcy albo przedszkole zaliczą do kosztów uzyskania przychodów (bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne) koszty poniesione na utworzenie takiej placówki. Natomiast koszty związane z jej prowadzeniem podlegać będą zaliczeniu do kosztów podatkowych do określonej w przepisach wysokości – 400 zł miesięcznie na jedno dziecko pracownika uczęszczające do zakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub 200 zł – w przypadku przedszkola.
Jeżeli dziecko pracownika uczęszczać będzie do innej placówki niż zakładowa albo będzie objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, w takich samych limitach zaliczane będą do kosztów podatkowych kwoty dofinansowania przez pracodawcę wydatków ponoszonych na ten cel przez pracownika.
Koszty ponoszone z tytułu utworzenia lub prowadzenia placówki zakładowej i świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników, będą podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli nie zostaną pracodawcy w jakiejkolwiek formie sfinansowane lub zwrócone. Również sfinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów, o których mowa powyżej, wyłączy możliwość skorzystania z nowych regulacji prawnych.
Nowe rozwiązania przewidują także, iż na analogicznych zasadach, jak prowadzenie własnej placówki zakładowej, będzie traktowane odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku pracownika opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu.
W przypadku pracowników przepisy zwalniają z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka opieką dziennego opiekuna lub uczęszczania do żłobka (klubu dziecięcego) – do kwoty 400 zł miesięcznie lub przedszkola – do kwoty 200 zł miesięcznie, a otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem tym objęte są jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.finanse.gov.pl, stan z dnia 9 października 2015 r.
Data publikacji: 9 października 2015 r.