MF: zwolnienie z VAT towarów przekazywanych na cele charytatywne

Resort finansów nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia z VAT towarów przekazywanych na cele charytatywne. Jak wyjaśnił minister, polskie przepisy muszą być zgodne w tym zakresie z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności darowizny, ale tylko wówczas, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Wyjątek od powyższego przewiduje art. 43 ust. 1 pkt 16 u.p.t.u., który przewiduje zwolnienie z VAT dostawy, o której mowa w przypadku określonej kategorii produktów. Chodzi o produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
Jak wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską 34290/15 Minister Finansów, nie jest możliwe rozszerzenie powyższego zwolnienia w stosunku do towarów, przy których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.
Odpowiedź na interpelację poselską nr 34290/15
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 października 2015 r.
Data publikacji: 7 października 2015 r.