Świadczenia od organizacji pozarządowych są zwolnione z podatku dochodowego

Świadczenia otrzymane przez wolontariuszy w związku z działalnością pożytku publicznego są zwolnione z podatku dochodowego.

Wartość określonych świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy od organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej, podmiotów, jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego, zasadniczo jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Wśród takich świadczeń wymienione zostały m.in. świadczenia z tytułu szkoleń, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków opłacanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stosunek prawny łączący organizację z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, lecz stosunkiem cywilnoprawnym. To, czy nagroda lub inne świadczenie dla wolontariusza będą podlegały lub nie opodatkowaniu, zależy od szeregu czynników, takich jak ich rodzaj, źródło pochodzenia czy też wysokość samych świadczeń. Jeżeli jest to przychód niekorzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego, jednostka korzystająca ma obowiązek sporządzić PIT-8C a wolontariusz musi rozliczyć ten przychód w zeznaniu rocznym, jeżeli dochód uzyskany przez niego w trakcie całego roku przekroczy kwotę wolną od podatku.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 grudnia 2010 r.

Data publikacji: 8 grudnia 2010 r.