Stawka odsetek od zaległości podatkowych lekko w górę

Rada Polityki Pieniężnej od 20 stycznia podwyższa stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. procentowych. Oznacza to, że od tego dnia o 0,5 proc. wyższa będzie też stawka odsetek od zaległości podatkowych.
Na wczorajszym posiedzeniu RPP postanowiła podnieść o 0,25 pkt proc. wszystkie stopy NBP (w tym także stopę lombardową, istotną z punktu widzenia stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych).
Wyższe stopy procentowe NBP mają przyczynić się do ograniczenia ryzyka utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie. Zdaniem Rady przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce wspierające poprawę sytuacji na rynku pracy może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Jednocześnie silny wzrost cen surowców na rynkach światowych rodzi – w warunkach ożywienia gospodarczego – ryzyko utrwalenia się podwyższonych oczekiwań inflacyjnych.
Wyższe stopy NBP (w tym stopa lombardowa) to wyższe stawki odsetek od zaległości podatkowych. Po zmianie stawki odsetek od zaległości podatkowych wynosić będą odpowiednio: 12,5 proc. stawka podstawowa oraz 9,36 proc. stawka obniżona. Nowe wysokości wyliczone są na podstawie obowiązującego od 9 listopada sposobu obliczania wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę ma być równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. i nie może być niższa niż 8 proc.
Obowiązujące stawki z pewnością już wkrótce zostaną ogłoszone przez Ministra Finansów w stosownym obwieszczeniu publikowanym w Monitorze Polskim.
Michał Malinowski
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Źródło: www.nbp.pl, stan z dnia 20 stycznia 2011 r.
Data publikacji: 20 stycznia 2011 r.