Sprzedawca towarów objętych reverse charge (odwrotne obciążenie) złoży informację podsumowującą

Razem ze zmianami przepisów w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse charge), wprowadzono od 1 lipca 2015 r. obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym oraz obowiązek korygowania tej informacji, jeżeli dane zawarte w informacji ulegają zmianie.
Informacja podsumowująca w obrocie krajowym
Obowiązek składania informacji dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi (sprzedawców), dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, gdy sprzedawca i nabywca prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski. Sprzedawca składa informację za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji VAT. Oznacza to, że sprzedawca składa informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT przez sprzedawcę, tj. do 25 miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły te transakcje. W przypadku gdy takie transakcje nie wystąpiły, sprzedawca nie składa informacji.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc lub kwartał, w zależności od tego, za jakie okresy sprzedawca jest obowiązany składać deklaracje VAT. Sprzedawca sporządza informację zbiorczo, podając nazwę i NIP nabywców, łączną wartość transakcji sprzedaży towarów (w części C) oraz usług (w części D) dla poszczególnych nabywców, w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług – objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.
Korekta informacji w obrocie krajowym
Korektę należy złożyć niezwłocznie, jeżeli w złożonej uprzednio informacji wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw lub świadczonych usług, z innego powodu niż błąd. Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu (VAT-27), zaznaczając w poz. 8 kwadrat „2. Korekta informacji”. Korekta powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty). Jeżeli korekta dotyczyła kolumny „b”, „c” lub „d” w części C lub D formularza, w kolumnie „a” należy zaznaczyć kwadrat „Tak”. W przypadku skorygowania w kolumnie „d” wartości do zera (0), w kolumnach „b” i „c” należy powtórzyć dane nabywcy, a w kolumnie „d” wpisać „0,00″ i w kolumnie „a” zaznaczyć kwadrat „Tak”.
Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej (VAT-27) został określony rozporządzeniem ministra finansów z 5 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 849). Informację można składać w wersji papierowej albo elektronicznej. W wersji papierowej, w sytuacji gdy liczba nabywców przekroczy liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania, podatnik musi wypełnić kolejną informację i oznaczyć ją kolejnym nr załącznika, w ogólnej liczbie złożonych załączników (w poz. 6). W związku z powyższą sytuacją pozycje 11 i 12 „razem” są wypełniane tylko na ostatnim załączniku. W przypadku wersji elektronicznej (interaktywnej) formularza, nie funkcjonują załączniki, a wiersze w części C i D stanowią listę rozwijalną.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 2 lipca 2015 r.
Data publikacji: 2 lipca 2015 r.