Senat zajmie się nowelizacją ustawy o rachunkowości

Dziś senatorowie rozpoczną pracę nad ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje uproszczenie sprawozdań finansowych małych jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, a tym samym poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.
Uproszczone zostaną sprawozdania finansowe małych jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, czyli spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjnych, spełniających dwa z trzech określonych w ustawie kryteriów. Pod uwagę brana jest suma bilansowa w roku obrotowym, za który przedsiębiorcy ci sporządzają sprawozdanie i za rok poprzedni, która nie może być wyższa niż 17 mln zł. Kolejnym kryterium są przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, które nie mogą przekroczyć 34 mln zł, oraz przeciętne zatrudnienie, które nie może wynieść więcej niż 50 osób. Firmy te będą mogły sporządzać skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych.
Ponadto, małe jednostki zwolnione zostaną z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności – pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przez nie ujawnione w informacji dodatkowej.
Małe firmy mają też zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
Nowelizacja wprowadza też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – zamiast ksiąg rachunkowych – przez małe organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Z ułatwienia skorzystają NGO, które mają przychody do 100 tys. zł rocznie, a także organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub niemające statusu organizacji pożytku publicznego.
Sejm uchwalił nowelizację 12 czerwca br. Przepisy ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednostki będą mogły zastosować nowe rozwiązania do sporządzania sprawozdań finansowych już za rok obrotowy 2015.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 9 lipca 2015 r.
Data publikacji: 9 lipca 2015 r.