Sejm uchwalił nowelizację wprowadzającą odwrócony VAT na smartfony

Posłowie przyjęli w piątek 20 lutego br. nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania.
Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Doprecyzowane zostały m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi poprzez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Według nowelizacji dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie tą drogą będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot.
Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim będą dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług.
Ustawa zakłada też zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej. Wybrana przez podatnika metoda odliczenia będzie musiała odpowiadać specyfice danej działalności gospodarczej. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE nowelizacja przewiduje też zwiększenie stawki VAT na towary wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej z 8 na 23 proc.
Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem regulacji dotyczących m.in. podatku na sprzęt przeciwpożarowy, które będą obowiązywać od 2016 r.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.
Data publikacji: 24 lutego 2015 r.