Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości – ważne zmiany

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości. Małe firmy oraz organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł rocznie będą mogły stosować uproszczoną rachunkowość. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania wynikające z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE odnośnie do jednostek innych niż jednostki mikro (obowiązek dla państwa członkowskiego), a także uproszczenia w rachunkowości związane ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

Projekt zakłada uproszczenie sprawozdania finansowego dla jednostek małych, m.in. spółek kapitałowych spełniających określone kryteria w zakresie sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia, zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Obejmują one:

– możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień),

– zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności oraz możliwość nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Ponadto przewidziano możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) dla małych organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Chodzi np. o jednostki:

– działające w sferze zadań publicznych,

– nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego,

– osiągające w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przychody w wysokości nieprzekraczającej 50.000 zł.

Minister finansów, w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej, określi w rozporządzeniu sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zaproponowane uproszczenia przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez jednostki małe.

Przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednostki będą mogły zastosować nowe rozwiązania do sporządzania sprawozdań finansowych już za rok obrotowy 2015.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2015 r.

Data publikacji: 15 czerwca 2015 r.