Rusza Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników

Dnia 1 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, której celem jest likwidacja obowiązku posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.
Zgodnie z tą nowelizacją, od 1 stycznia przyszłego roku jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, będzie PESEL. Ponadto, ustawa przewiduje, że od 1 stycznia 2012 r. przestanie istnieć obowiązek aktualizowania danych w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Naczelnik urzędu skarbowego zaktualizuje te dane automatycznie po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Aktualizacja danych będzie konieczna w przypadku, gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny niż zameldowania. Osoby fizyczne w kontaktach z administracją podatkową będą mogły posługiwać się numerem PESEL.
Ponadto firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany w drodze czynności materialno-technicznej, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik wydawać będzie tylko potwierdzenie nadania NIP niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Ma to skrócić i uprościć procedurę, która prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.
Nowelizacja zakłada przekształcenie Krajowej Ewidencji Podatników w Centralny Rejestr Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników, który prowadzony będzie w formie elektronicznej przez Ministra Finansów. CRP KEP służyć będzie gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, i z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych oraz weryfikacji tych danych i porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) do końca 2011 r., osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mimo objęcia ich numerem PESEL, jako identyfikatorem podatkowym, nadal będą otrzymywały NIP.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Data publikacji: 1 września 2011 r.