Rozpoczęła się kampania informacyjna dla płatników PIT

Resort finansów rozpoczął kampanię informacyjną związaną z nowymi obowiązkami płatników wynikającymi ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzącymi w życie 1 stycznia 2015 r. i mającymi zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym. Termin składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
– PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3R – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
– PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-3R, PIT-40 – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku termin składania dokumentów jest różny w zależności od formy ich przesłania: dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc), a dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Elementami akcji informacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów będą spotkania dla przedsiębiorców/płatników organizowane w całym kraju przez administrację podatkową, kampania radiowa prowadzona w stacjach ogólnopolskich i lokalnych, zakładka Dla płatników na Portalu Podatkowym ze szczegółami wprowadzanych zmian, możliwością testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów do składania deklaracji elektronicznych oraz wsparciem technicznym oraz infolinia dla płatników uruchomiona w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 11 grudnia 2014 r.
Data publikacji: 11 grudnia 2014 r.