MF wyjaśnił jaką stawkę VAT stosować do usług związanych z rekreacją

Stawkę obniżoną stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 zał. nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.
Jak wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej z 2 grudnia 2014 r., pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182–186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu, tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Wstępu nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca.
Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, czy w przypadku parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.
Tym samym, zdaniem ministra, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu.
Jednocześnie minister zauważa, że w wyroku z 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.
Minister finansów podziela stanowisko zawarte w tym wyroku co do opodatkowania usług w zakresie wstępu, mając jednak na uwadze, że dostawy towarów i świadczenie usług, które nie mieszczą się, zgodnie z zaprezentowaną przez NSA wykładnią, w pojęciu wstępu, są opodatkowane na zasadach ogólnych.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 2 grudnia 2014 r., sygn. akt PT1/033/32/354/LJU/14
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 8 grudnia 2014 r.
Data publikacji: 8 grudnia 2014 r.