Rolnicy zapłacą 2 proc. podatku od sprzedaży bezpośredniej

Wczoraj Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która umożliwi rolnikom preferencyjne opodatkowanie sprzedaży przetworzonych produktów rolnych.
Istota wprowadzanych zmian polega na zaliczeniu przychodów z tzw. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja wprowadza możliwość ich opodatkowania w formie uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2 proc. przychodów.
Ponadto, nowelizacja przesądza o sposobie ustalania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej w odniesieniu do podmiotów, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości powinny prowadzić księgi rachunkowe.
Nowelizacja wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.:
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 6 maja 2015 r.
Data publikacji: 6 maja 2015 r.