Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Projekt stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r.

Projekt zakłada, że przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów, mają mieć taką samą ochronę, jaką daje posiadanie takiej interpretacji – o ile stosowali się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej. W tej sytuacji nie będą ponosili ryzyka obciążenia daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi i finansowymi lub karami w przypadku zmiany wykładni przepisów. Wprowadzono także instytucję „objaśnień podatkowych”, czyli ogólnych, praktycznych wyjaśnień przepisów podatkowych, napisanych prostym językiem, wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów.

Przewidziano również rozwiązanie, zgodnie z którym organy kontroli powinny planować i przeprowadzać kontrole po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Tzw. analiza ryzyka (dokument wewnętrzny administracji), powinna wykazać obszary, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Regulacja ta ma ograniczyć liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko naruszeń przepisów lub nie stwierdzono wcześniej takich naruszeń.

Możliwe też będzie przeprowadzanie wspólnych kontroli przez organy administracji publicznej, w przypadku gdy przedsiębiorca wystąpił lub wyraził na to zgodę. Wprowadzono też zakaz przeprowadzenia ponownej kontroli przez dany organ, jeśli ma ona dotyczyć obszaru objętego uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ. Zobowiązano organy kontroli do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontrolnych. Wprowadzono również możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli.

Kolejne novum stanowi możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli.

Projekt zakłada podniesienie do 2 mln euro – rocznego limitu przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Jak szacują projektodawcy, przedsiębiorcy powinni zaoszczędzić na obsłudze księgowej, bo koszty prowadzenia pełnej księgowości mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż koszt prowadzenia PKPiR. Roczne oszczędności przedsiębiorców z tego tytułu mogą sięgnąć 190 mln zł.

Zwiększono również – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozwiązanie to ma zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Proponowane zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części regulacji, które wejdą w życie w innym terminie.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 9 listopada 2016 r.