Przedsiębiorcy zostali zapoznani ze zmianami w Administracji Podatkowej

W poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. minister finansów spotkał się w Tarnowie z lokalnymi przedsiębiorcami na konferencji poświęconej zmianom w Administracji Podatkowej, w tym wdrożeniu Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, w ramach którego utworzone zostaną centra obsługi oraz powołani asystenci podatnika.
W centrach obsługi podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z podatkami, akcyzą, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i obsługą systemu e-PUAP. W zakresie składanych podań i deklaracji oraz wydawanych zaświadczeń i udzielanych wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego obsługa w centrach prowadzona będzie niezależnie od miejsca zamieszkania, czy miejsca prowadzenia działalności przez podatników – w tych kwestiach przestanie obowiązywać tzw. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego.
W całym kraju w pierwszym etapie planowane jest uruchomienie 50 takich centrów obsługi. W Małopolsce od 1 września zostaną uruchomione pierwsze cztery centra obsługi: w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie, w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu i w Urzędzie Skarbowym w Bochni. Pilotażowo, od 1 września, w tych centrach działalność rozpocznie 8 asystentów podatnika. Od 1 stycznia 2016 r. asystenci podatnika będą już funkcjonowali we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.
Asystenci podatnika mają pomóc w uzyskaniu rzetelnej wiedzy podatkowej na start w biznesie. Jest to usługa dedykowana mikroprzedsiębiorcom, a świadczona będzie przez pierwsze półtora roku prowadzenia działalności. Do ich zadań będzie należała pomoc przedsiębiorcy w pokonywaniu pojawiających się trudności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach przedsiębiorcy i realizacji przez niego obowiązków podatkowych, informowanie o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, udzielanie ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i ZUS.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r.