Prezydent podpisał ustawę dot. przekazywania informacji o dochodach podatników

Prezydent podpisał 10 listopada br. nowelizację nakładającą na płatników PIT i niektórych płatników CIT obowiązek składania elektronicznych deklaracji podatkowych. Umożliwi to wprowadzenie zasady wypełniania przez administrację podatkową zeznań w imieniu podatnika.
Uchwalona przez Sejm 26 września 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę przekazywania administracji podatkowej informacji i deklaracji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W konsekwencji nakłada na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania tych dokumentów drogą elektroniczną.
W systemach informatycznych administracji podatkowej nastąpi automatyczne gromadzenie danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych (tzw. PFR, pre-filled tax return) dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ograniczenie liczby dokumentów papierowych, jakie w obecnie wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane.
Nowelizacja przewiduje obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób.
Zaproponowane w ustawie rozwiązanie ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych, ograniczy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny, a płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR, będą mogli wysłać internetowo w siedzibie urzędu skarbowego.
Zakłada się, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r. rozszerzą ją na PIT -36 (składany głównie przez przedsiębiorców) i PIT-38 (składany przez osoby osiągające dochody kapitałowe, np. z giełdy).
Podpisana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od 1 stycznia 2014 r.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 12 listopada 2014 r.
Data publikacji: 12 listopada 2014 r.