Praktyki zawodowe kandydatów na doradcę podatkowego

Kandydaci na doradców podatkowych, po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, chcąc uzyskać wpis na listę doradców podatkowych, mają obowiązek odbyć dwuletnią praktykę zawodową w organach podatkowych i podmiotach świadczących usługi doradztwa podatkowego.
Szczegółowe warunki odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką określa projekt rozporządzenia opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Łączny czas odbywania praktyk w organach podatkowych został skrócony z 12 do 6 miesięcy (po 2 miesiące kolejno w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i w urzędzie kontroli skarbowej). Wydłużono natomiast do 18 miesięcy obowiązkową praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. Praktyka odbywana będzie w wymiarze 8 godzin tygodniowo, a nie jak dotychczas raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin.
Termin rozpoczęcia praktyki w urzędach podatkowych wyznaczany jest przez Ministra Finansów na wniosek kandydata złożony nie później niż w terminie 75 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na doradcę podatkowego. Rozpoczęcie praktyki powinno nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty zdania egzaminu. Natomiast o rozpoczęciu i miejscu praktyk w podmiotach świadczących doradztwo podatkowe decydować będzie Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii zarządu właściwego regionalnego oddziału Izby Doradców Podatkowych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku kandydata w tym przedmiocie. Wniosek ten powinien zostać złożony najpóźniej 45 dni przed zakończeniem praktyki w urzędzie kontroli skarbowej.
Szczegółowe warunki odbywania praktyki kandydat ustalał będzie w porozumieniu z odpowiednio – naczelnikiem urzędu skarbowego, dyrektorem izby skarbowej albo dyrektorem urzędu kontroli skarbowej. Przepisy dotyczące warunków odbywania praktyk w organach podatkowych stosuje się odpowiednio do praktyk w podmiotach doradztwa podatkowego.
Na równi z praktyką traktowane będzie zatrudnienie przez okres co najmniej dwóch lat w urzędzie lub izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie lub izbie celnej Ministerstwie Finansów, samorządowych służbach finansowych lub samorządowym kolegium odwoławczym, jeżeli do obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego.
Z praktyki zwolnieni będą także kandydaci, którzy przez okres co najmniej dwóch lat pracowali w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jako biegły rewident, prokurator, radca prawny lub sędzia, na stanowisku, na którym wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością posiadania certyfikatu księgowego lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzenia lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, na stanowisku głównego księgowego w podmiotach obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Na równi z odbyciem praktyki traktowane jest także czteroletnie zatrudnienie na stanowisku skarbnika gminy, pięcioletnie zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe, a także wykonywanie zawodu adwokata przez okres co najmniej dwóch lat.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl stan z dnia 28 września 2010 r.
Data publikacji: 28 września 2010 r.