Pracodawcy zatrudniający młodych bezrobotnych otrzymają wsparcie finansowe

W dniu 26 października 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę pozwalającą na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia.
Przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzają regulacje służące aktywizacji zawodowej osób poniżej 30. roku życia. Ich istotą jest refundacja pracodawcy, przez okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych w związku z zatrudnieniem osób nie mających pracy. Pracodawcy będą zobowiązani do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy takich osób przez okres refundacji i następnie przez okres 12 miesięcy. W przypadku niewywiązywania się z tego warunku powstaje po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi.
Umowy w sprawie refundacji będą mogły być zawierane od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Wydatki na ten cel finansowane będą przez starostów w ramach Funduszu Pracy w latach 2016- 2018.
Opracowanie: Marta Schodzińska, RPE WK
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 28 października 2015 r.
Data publikacji: 28 października 2015 r.