Pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych z 23% stawką VAT

Usługi turystyczne należy opodatkować VAT wg stawki 23% – opodatkowaniu będzie podlegała jedynie należna podatnikowi marża. Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% będzie zasadne jeżeli będziemy mieli do czynienia z opodatkowanymi tą stawką usługami międzynarodowego transportu osób.

Prawodawca podatkowy nie określa definicji usług turystyki, jednakże poprzez konstrukcję przepisu art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., wskazuje, iż stanowią je usługi wykonywane dla bezpośredniej korzyści turysty o kompleksowym charakterze. Sam fakt, że podatnik pośredniczy w zakupie biletów, tudzież w wynajęciu czarteru nie przesądza o tym, że świadczone przez niego usługi stanowią usługi turystyczne. Będą one usługami turystycznymi o ile będą to usługi o kompleksowym charakterze, świadczone na rzecz turystów.

W przypadku ustalenia, że sprzedawane przez podatnika usługi są usługami turystycznymi, należy je opodatkować wg stawki VAT 23% (art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 u.p.t.u.). Jeżeli zaś będą to usługi transportowe, opodatkowane VAT wg stawki 0%, podatnik powinien zastosować do nich stawkę 0%. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 8 ust. 2a u.p.t.u., w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Jeżeli więc pośrednik nabędzie usługi transportowe i w takim samym zakresie odsprzeda je innemu podmiotowi, to obowiązują go takie same zasady opodatkowania tychże usług, jakie mają zastosowanie w stosunku do ich faktycznego wykonawcy. Jeżeli więc przewoźnik świadczy usługi opodatkowane VAT wg stawki 0% (np. usługi międzynarodowego transportu osób środkami transportu lotniczego), to pośrednik odsprzedający te usługi powinien je także opodatkować VAT wg stawki 0%.

Ustalenia dotyczące rodzaju usług będą także miały zasadnicze znaczenie przy rozstrzyganiu kwestii sposobu ich opodatkowania. W przypadku usług turystycznych do opodatkowania (wg stawki 23%) należy wykazać jedynie należną podatnikowi marżę (wniosek z art. 119 ust. 1 u.p.t.u.). W przypadku usług transportowych podlegającym “sfiskalizowaniu” obrotem będzie cała kwota należna od zbywcy, pomniejszona jedynie o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 u.p.t.u.).

Krzysztof Kamiński

Vademecum Głównego Księgowego

219938

Data publikacji: 24 sierpnia 2012 r.