Podatnik zapłaci wyższe odsetki

Rząd zgodził się na zmianę sposobu ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj część założeń do projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych planowanych zmian należy podwyższenie stawki odsetek od zaległości podatkowych. Wzrost stawki odsetek za zwłokę ma zapewnić zwiększenie wpływów do budżetu państwa i samorządów. Obecnie odsetki od zaległości wynoszą 200% podstawowej stopy kredytu lombardowego, ogłaszanej przez NBP. Po zmianach stawka odsetek będzie wynosiła 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2 punkty procentowe i nie będzie mogła być niższa niż 8%.
Źródło: Gazeta Prawna, 16 grudnia 2009 r.