Podatek od nieruchomości nie jest kosztem wytworzenia środka trwałego

Podatek od nieruchomości płacony przez podatnika w toku realizacji inwestycji nie stanowi elementu kosztu wytworzenia środka trwałego. Takie stanowisko zajął Departament Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów w piśmie z 22 kwietnia 2010 r., DD5-8213-26/DZQ/10/PK-306, LEX nr 30015.
Departament Podatków Dochodowych wyjaśnił, że podatek od nieruchomości ponoszony w trakcie inwestycji nie jest ponoszony w celu wytworzenia środka trwałego, lecz tylko w związku z faktem posiadania nieruchomości gruntowej. Zatem kwoty podatku od nieruchomości nie można uznać za “inny koszt”, o którym mowa w art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p., który jest zaliczany do wartości wytworzonego środka trwałego. Zajęte stanowisko zgodne jest z dotychczasowym orzecznictwem. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach: z 26 lutego 2009 r., II FSK 9/08, LEX nr 518737 oraz z 16 lutego 2009 r., II FSK 1607/07, LEX nr 513272 także wyraźnie wskazał, że uiszczony podatek od nieruchomości, na której realizuje się inwestycję, nie może być uznany ani za element tejże inwestycji, ani też za element kosztu wytworzenia środka trwałego posadowionego na tym gruncie. Skoro, zatem podatek od nieruchomości jest ponoszony niezależnie od sposobu wykorzystania gruntu i nie ma wpływu na jego wartość, to należy go uznać za koszt uzyskania przychodów, który zgodnie z art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. potrącany jest w roku, w którym został poniesiony.
Michał Malinowski
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Data publikacji: 15 czerwca 2010 r.