PO chce wprowadzić kredyt podatkowy dla nowych przedsiębiorców

Wprowadzenie rozwiązań, które zmniejszą obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą – kredytu podatkowego i “wakacji ubezpieczeniowych” – przewiduje przygotowany przez posłów PO pakiet projektów nowelizujących odpowiednie ustawy.
Zgodnie z obecną regulacją kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej z zapłaty podatku dochodowego (zaliczek na podatek) w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany obowiązujących obecnie przepisów w zakresie kredytu podatkowego mają umożliwić ich praktyczne stosowanie przez większą rzeszę osób, gdyż obecna regulacja tej instytucji z uwagi na trudne do spełnienia wymagania sprawia, że wykorzystanie jej jest znikome.
Zaproponowane w projekcie przepisy różnią się od obecnie obowiązujących regulacji przesunięciem terminu rozpoczęcia korzystania z tego zwolnienia oraz długością okresu, przez który przedsiębiorca może je stosować. Obecnie zastosowanie kredytu podatkowego jest możliwe dopiero, po co najmniej 10 miesiącach od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Proponuje się natomiast przesunięcie tego momentu do chwili zarejestrowania prowadzenia działalności oraz wydłużenie czasu jego stosowania do pełnych dwóch lat podatkowych licząc od rozpoczęcia prowadzenia tej działalności. Okres spłaty zobowiązań podatkowych miałby rozpoczynać się po upływie drugiego roku i trwać 5 lat.
Warunki wyłączające skorzystanie z kredytu podatkowego zostały ograniczone tylko do sytuacji, gdy podatnik w latach korzystania z tego zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych został zlikwidowany lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, w której był wspólnikiem.
“Wakacje ubezpieczeniowe” polegać mają na opóźnieniu powstania obowiązku objęcia ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym przedsiębiorców będących osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą. Zgodnie z projektem osoba ta w okresie pierwszych 6 miesięcy po założeniu firmy byłaby całkowicie zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przez kolejne dwa lata składka wynosiłaby 20 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli byłaby o 1/3 niższa od tej, którą obecnie płacą rozpoczynający działalność przedsiębiorcy.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.radapodatkowa.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.