Planowane kolejne zmiany w podatku VAT

Sejm na obecnym dwudniowym posiedzeniu zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965). Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT.

Wśród najważniejszych zapisów projektu jest np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku. Projekt zmienia też warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT – będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro. Projekt przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT. Projekt zmienia też przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej (gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe) – wprowadzono dodatkowe warunki do spełnienia, aby nabywca towarów (np. paliw) był zwolniony z takiej odpowiedzialności. Projekt wprowadza też odpowiedzialność solidarną pełnomocników, co ma ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez te osoby. W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w projekcie określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru. Przewidziano również sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Zaproponowano też podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur. Projekt podwyższa także ze 150 do 200 tys. zł limit wartości sprzedaży uprawniający do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2016 r.