Paczki mikołajkowe bez PIT

Jeśli paczki mikołajkowe dla dzieci pracowników są finansowane przez pracodawców z funduszu socjalnego lub związkowego, ich wartość będzie zwolniona z podatku.
Wszelkiego rodzaju otrzymane od pracodawcy nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie świadczenia rzeczowe lub pieniężne stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. W niektórych przypadkach można jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie zależeć będzie od wartości paczek oraz od tego, czy zostały one sfinansowane ze środków własnych pracodawcy czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku finansowania paczek w całości ze środków ZFŚS lub funduszu związków zawodowych pracownik może być zwolniony z PIT, gdy ich wartość nie przekroczy w roku 380 zł. Od nadwyżki ponad ten limit należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Zwolnienie to nie obejmuje bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Z kolei wartość paczek sfinansowanych ze środków własnych pracodawcy będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Źródło: Gazeta Prawna, 16 listopada 2010 r.
Data publikacji: 16 listopada 2010 r.