Opodatkowanie świątecznych prezentów od pracodawców

Wybór formy w jakich pracodawcy przekazują pracownikom prezenty świąteczne jest zdominowany przez reguły podatkowe – taką opinię przedstawiła PKPP Lewiatan.
Wszystkie formy świadczeń świątecznych mogą być finansowane ze środków obrotowych firmy lub z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zwolnienia z podatku dochodowego dotyczą jedynie tych przeznaczonych na cele socjalne (ZFŚS). Natomiast, jeżeli pracodawca przekaże pieniądze ze środków obrotowych, powinien wówczas potrącić i zapłacić za pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Pracownik nie ponosi więc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, ale realnie otrzymuje mniejszy prezent.
PKPP Lewiatan wskazuje, że aby prezenty świąteczne dla pracowników mogły być sfinansowane ze środków ZFŚS, muszą być spełnione trzy warunki:
1. ZFŚS może być wykorzystany wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej (udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej) oraz dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.
2. W regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS musi znajdować się zapis pozwalający na wydatkowanie jego środków na tego typu świadczenia. Przy czym prezenty muszą być potraktowane jako pomoc rzeczowa, a nie świadczenia okolicznościowe.
3. Wartość prezentu musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jednak wielu pracowników otrzyma z okazji świąt ukrytą nagrodę w wysokości takiej samej jak inni, znajdujący się w gorszej sytuacji materialnej (czyli po 380 zł). Wówczas, w razie kontroli PIP, pracodawca naraża się na nieprzyjemności czy karę grzywny w związku z niewłaściwym wydatkowaniem środków ZFŚS.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 12 grudnia 2011 r.
Data publikacji: 12 grudnia 2011 r.