Odpłatne oddanie koparki na złom podlega VAT

Odpłatne oddanie koparki na złom podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Zatem odpłatne oddanie koparki na złom, co do zasady, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.
Co prawda na mocy art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u., a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., jednak w załączniku nr 11 do u.p.t.u. nie zostały wymienione koparki, a co najwyżej niektóre części uzyskane po jej demontażu.
Tak więc podatnikiem z tytułu odpłatnego oddania koparki na złom będzie, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., przedsiębiorca oddający ten sprzęt na złom.
Do dostawy tej nie ma zastosowanie zwolnienie od podatku dla towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., gdyż w stosunku do koparki podatnikowi dokonującemu jej dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Karol Różycki
Vademecum Głównego Księgowego
207455
Data publikacji: 18 czerwca 2012 r.