Od 2017 r. prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie będzie limitowane dla architektów, muzyków, producentów czy dziennikarzy

Od 2017 r. prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie będzie limitowane dla architektów, muzyków, producentów czy dziennikarzy – zakłada projekt nowelizacji ustawy o PIT, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projektowane zmiany obejmują preferencje podatkowe dotyczące uprawnienia do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców z jednoczesną likwidacją ograniczeń w jego wysokości.

Projekt zakłada, że 50 proc. koszty uzyskania przychodu będą przysługiwać w stosunku do przychodów uzyskanych przez twórców z tytułu korzystania z praw autorskich oraz z praw pokrewnych przez artystów wykonawców, z tym że koszty te będą obliczane od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, bez ograniczenia w postaci 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Limit odliczeń nie będzie dotyczył podatników uzyskujących przychody z działalności twórczej w zakresie: architektury, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej.

Obecnie twórcy mogą pomniejszyć przychody z tytułu praw autorskich o 50-proc. koszty podatkowe, przy czym limit takiego odliczenia nie może przekroczyć kwoty 42.764 zł.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 września 2016 r.