Wchodzą w życie przepisy zmieniające m.in. zasady wyboru właściwego organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Obowiązujące obecnie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego opisujące kwestię zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej wywołują w praktyce wątpliwości interpretacyjne. Wpływa to zarówno na szybkość, jak i skuteczność prowadzonej egzekucji sądowej i administracyjnej. Dlatego też ustawodawca postanowił znowelizować w tym zakresie regulację ustawową – dokonał tego ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.).

Najważniejsza zmiana wprowadzana przez tę ustawę polega na odejściu od dotychczasowego sądowego modelu rozstrzygania o zbiegu egzekucji i wprowadzeniu w jego miejsce modelu ustawowego, na podstawie którego to przepisy ustawowe mają wskazywać, który organ egzekucyjny będzie właściwy w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów kodeksowych w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego z mocy ustawy właściwym do dalszego prowadzenia egzekucji będzie ten organ sądowy lub administracyjny, który dokonał zajęcia jako pierwszy. Jeżeli mimo tej zasady nie można wskazać właściwego organu, dalsza egzekucja będzie należeć do tego organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Zostanie utrzymana wprowadzona już wcześniej zasada, że wyjątkowo w przypadku zbiegu z egzekucją sądową egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego UE albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w przepisach ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 ze zm.), organem właściwym do prowadzenia dalszej egzekucji będzie zawsze administracyjny organ egzekucyjny.

Zbieg egzekucji nie będzie wstrzymywał czynności egzekucyjnych. Obowiązkiem komornika będzie zawiadomienie stron, uczestników postępowania i egzekucyjnego organu administracyjnego o zachodzącej podstawie przekazania egzekucji sądowej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu

Nowa regulacja zacznie obowiązywać z dniem 8 września 2016 r.

Opracowanie: Andrzej Perzyna, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 7 września 2016 r.