Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany mają ograniczyć uciążliwość kontroli, zaś reguły ich przeprowadzania mają być jasno opisane.

Powodem znowelizowania przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w zakresie procedur kontroli jest sygnalizowana przez przedsiębiorców duża uciążliwość kontroli i często nieuzasadnione zakłócanie trybu pracy przedsiębiorstw przez dokonywanie procedur kontrolnych.

Wszczęcie kontroli ma następować po uprzedniej „analizie ryzyka”, czyli po określeniu przez organ kontroli stopnia prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Znowelizowana ustawa nie opisuje przy tym sposobu, w jaki miałaby następować analiza ryzyka – ma on być ustalany przez same organy kontroli lub organy nadrzędne i podany do publicznej wiadomości na drodze publikacji na stronie internetowej BIP organu. Dodatkowym obowiązkiem organu będzie podanie jasno sformułowanych schematów procedur kontroli, opisujących przebieg procedury kontroli działalności gospodarczej krok po kroku.

Przewidziane są również sytuacje, kiedy kontrola będzie wszczynana bez uprzedniej analizy ryzyka – podjęcie takich działań będzie możliwe np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia albo niebezpieczeństwa powstania szkód w znacznych rozmiarach.

Zmiany w zakresie procedur kontrolnych mają z jednej strony podnieść skuteczność nadzoru nad rynkiem, a z drugiej – powinny przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości samych kontroli dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli w trakcie kontroli mają być pobierane próbki lub dokonywane oględziny, to zgodnie z nową regulacją organ będzie mógł przystąpić do tych czynności bez konieczności odczekania siedmiu dni od zawiadomienia przedsiębiorcy. Jednocześnie na mocy kolejnej zmiany dokonywanie takich czynności będzie ograniczone w czasie i powinno zakończyć się w ciągu jednego dnia roboczego, zaś w przypadku dokonywania pomiarów – w terminie do 24 kolejnych godzin od momentu ich rozpoczęcia.

Znowelizowane przepisy uściślają również regulację w zakresie książki kontroli. Może ona przybrać postać elektroniczną i w takim przypadku, w odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego, nie będzie konieczne prowadzenie jej odpowiednika w wersji papierowej.

Dokonywanie ponownych kontroli u tego samego przedsiębiorcy ma być zakazane, o ile ich zakres pokrywa się z zakresem zakończonej już kontroli. Jednakże w przypadku m.in. stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, wznowienia postępowania administracyjnego czy uchylenia decyzji przez sąd administracyjny ponowne kontrole będą dopuszczalne.

Znowelizowane przepisy przewidują dodatkowo prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Powyższe zmiany są efektem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). W przypadku kontroli wszczętych przed tym dniem do czynności kontrolnych mają mieć zastosowanie reguły obowiązujące przed nowelizacją.

Opracowanie: Andrzej Perzyna

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 stycznia 2017 r.

Data publikacji: 4 stycznia 2017 r.