Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy zatrudniając młodych pracowników będą mogli uzyskać refundację

Pracodawca, który zatrudni na pełny etat bezrobotnego do 30. roku życia, będzie otrzymywał od państwa równowartość minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które jako zatrudniający ma obowiązek płacić. Regulacje służące aktywizacji zawodowej młodych pracowników wprowadza ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1814), która wejdzie w życie 21 listopada 2015 r.
Zgodnie z aktem, refundacja będzie przysługiwać przez 12 miesięcy, ale pracodawca, który z niej skorzysta, będzie zobowiązany do zatrudnienia pracownika przez co najmniej kolejne 12 miesięcy. W przypadku niewywiązywania się z tego warunku po stronie pracodawcy powstanie obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi.
Wydatki związane z refundacją finansowane będą przez starostów w ramach Funduszu Pracy w latach 2016- 2018. Podstawą refundacji  będą zatem umowy między starostami a pracodawcami, które można będzie zawierać od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
Z nowych rozwiązań nie będą mogli skorzystać pracodawcy, u których w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ma to wyeliminować ryzyko zwalniania pracowników w celu zatrudnienia innych i uzyskania refundacji.
Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2015 r.
Data publikacji: 19 listopada 2015 r.