Od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady opodatkowania ukrytych dochodów

 
Opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, która kompleksowo reguluje zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Nowelizacja z 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 251) zawiera definicję przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych. Będą do nich zaliczane przychody ze źródła: ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości oraz ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub kontrolę skarbową. Chodzi o wydatki przewyższające przychody. Nadwyżka wydatków nad przychodami zostanie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 75 proc.
Ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów opodatkowanych bądź nie, spoczywać będzie na podatniku, ponieważ to on posiada pełną wiedzę o tym, skąd wziął pieniądze na dokonane wydatki. Z tym, że obowiązek ten będzie ograniczony tylko do tych przychodów, które nie będą znane organowi z urzędu lub nie będzie mógł ich ustalić np. na podstawie posiadanych danych.
Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających, że wydatek pokrył z przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych i jednocześnie w stosunku do nich nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego – wówczas nie będzie konieczne ich udowodnienie, a jedynie ich uprawdopodobnienie. Wystarczające i bez konieczności udowodnienia będzie wykazanie przez podatnika prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
W sytuacjach, gdy podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzonego mienia w danym roku podatkowym, wartość tego mienia będzie ustalana na podstawie jego wartości rynkowej. Obowiązywać będzie reguła, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalania źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem. Dopiero wówczas, gdy nie uda się tego ustalić, ma być stosowana stawka 75 proc.
Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczą terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, biegu terminu przedawnienia wobec spadkobierców i zakresu czynności sprawdzających oraz przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego, zgodnie z którym w okresie od 28 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania ukrytego dochodu nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Przepis ten zacznie obowiązywać 28 lutego 2015 r.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Data publikacji: 25 lutego 2015 r.