Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 roku

Z przepisów wynika, że osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli ich przychody za poprzedni rok wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1.200.000 euro. Zatem w danym roku obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych są te podmioty, których przychody za poprzedni rok były równe lub wyższe niż kwota limitu. Limit wyznacza się przy użyciu kursu obowiązującego w dniu 30 września tego poprzedniego roku podatkowego.

Poprzednim rokiem podatkowym w stosunku do roku 2010 jest rok 2009. Ustalając więc obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 r., kwotę 1.200.000 euro przeliczyć należy według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września 2009 r.

Kurs ten wyniósł 4,2226 zł/euro – według tabeli kursów NBP nr 191/A/NBP/2009. Stąd limit przychodów wynosi:

1.200.000 euro × 4,2226 zł/euro = 5.067.120 zł.

Opublikowano: 8.10.2009r