Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów są dostępne przykłady przedstawiające obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju, który jest dokumentem warunkującym skorzystanie ze zwolnienia akcyzowego.
Od dnia 2 stycznia 2012 r. obrót wyrobami węglowymi podlega akcyzie, aczkolwiek zdecydowana większość tego obrotu korzysta ze zwolnienia przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626).
Ze zwolnienia mogą korzystając zarówno podmioty zużywające wyroby węglowe do celów zwolnionych od akcyzy, jak i pośrednicy w obrocie tymi wyrobami, tzw. pośredniczące podmioty węglowe (podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy).
Warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy przez pośredniczące podmioty węglowe jest jedynie powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności w tym charakterze oraz wystawienie tzw. dokumentu dostawy i dołączenie go do przemieszczanych wyrobów węglowych.
Dokument dostawy jest dokumentem, który warunkuje skorzystanie ze zwolnienia akcyzowego. Resort finansów przygotował kazusy obrazujące obieg dokumentu dostawy w przypadku obrotu wyrobami węglowymi zwolnionymi od podatku akcyzowego. Poniżej jedna z przedstawionych sytuacji.
Sytuacja I
Kopalnia, która jest pośredniczącym podmiotem węglowym, dokonuje bezpośredniej sprzedaży węgla innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Węgiel jest przemieszczany z kopalni do nabywcy.
Przykład 1. Kopalnia dostarcza węgiel własnym transportem do miejsca ich odbioru u nabywcy.
Obieg dokumentu dostawy
1) Kopalnia:
– wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 1-4 wpisuje swoje dane;
– dwa egzemplarze dokumentu dostawy zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wystawiającego i egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wydającego wyroby);
– jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje nabywcy (przewozi, wysyła pocztą, itp.);
– jeden egzemplarz dokumentu dostawy dołącza do przemieszczanych wyrobów węglowych.
2) Po dostarczeniu węgla ich nabywca potwierdza odbiór na przeznaczonym do tego egzemplarzu dokumentu dostawy, który zwraca kopalni (za pośrednictwem osoby przewożącej wyroby węglowe, pocztą lub w inny umówiony sposób).
3) Kopalnia dołącza egzemplarz dokumentu dostawy zawierający potwierdzenie odbioru węgla przez ich nabywcę do pozostałych posiadanych egzemplarzy dokumentu dostawy.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 19 stycznia 2012 r.
Data publikacji: 19 stycznia 2012 r.