Nowe zasady korekty VAT naliczonego od niezapłaconych faktur od 01.01.2013

W przypadku nieuregulowania przez dłużnika całości (lub części) należności wynikającej z faktury VAT dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług, proponuje się nałożenie na niego obowiązku skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego z tego tytułu podatku naliczonego (art. 89b ust. 1 i 2 u.p.t.u.) – korekta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności danej faktury.

Ponadto proponuje się nakładanie na dłużnika przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej sankcji (dodatkowego zobowiązania podatkowego) w sytuacji naruszenia przez niego obowiązku dokonania ww. korekty podatku naliczonego. Regulacja ta wydaje się być niezgodna z przepisami unijnymi.