Nieodpłatna pomoc prawna a VAT

Nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez świadczącego ją podatnika – wyjaśnił po raz kolejny MF w odpowiedzi na interpelację poselską nr 20586/13.
Nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym również usług pomocy prawnej, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Nieodpłatne świadczenie usług może być uznane w niektórych przypadkach za podlegające opodatkowaniu VAT. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Jak podkreślił minister finansów nieodpłatne świadczenie określonych usług prawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli można mu przypisać walor działalności prospołecznej. Jeżeli jednak, udzielanych porad nie można zakwalifikować jako czynności wpisujących się w cel prowadzonej przez niego działalności, wówczas czynności takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Regulacje dotyczące wyłączenia z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych oraz zwolnienia otrzymującego pomoc z podatku dochodowego zawiera projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej opracowany przez Ministra Gospodarki.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 października 2013 r.
Data publikacji: 28 października 2013 r.