Niania może być przedsiębiorcą

Przychód, który uzyskuje niania, może pochodzić ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz innych źródeł. Osoba taka może też prowadzić firmę.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14508) wyjaśniło wątpliwości związane z rozliczeniem podatkowym w przypadku zawierania umów zleceń z nianią oraz pomocą domową. MF stwierdziło, że przy szerokim ujęciu pracy najemnej można mówić o dwóch źródłach przychodu osoby fizycznej będącej nianią czy pomocą domową. Są to: stosunek pracy oraz działalność wykonywana osobiście w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło zawartej z podmiotem gospodarczym, jeżeli praca niani czy pomocy domowej jest wykonywana za pośrednictwem tego podmiotu, np. agencji.

Źródło: Gazeta Prawna, 23 kwietnia 2010 r.