Na sprawozdaniu finansowym nie wystarczy złożyć jeden podpis

Każda z części składowych sprawozdania finansowego powinna być podpisana przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez kierownika jednostki.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na każdym elemencie składającym się na sprawozdanie finansowe, tj. wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach powinien być podpis i data kierownika jednostki oraz osoby, która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podpisy te są poświadczeniem prawdziwości i kompletności przekładanych informacji liczbowych i słownych, a także ich zgodności z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
Waldemar Gos
Vademecum Głównego Księgowego
89664
Data publikacji: 28 marca 2012 r.